سیستم جامع حراست و انتظامات (دژبان)

نرم افزار کنترل ورود و خروج ارباب رجوع (کنترل تردد مراجعین ) و بسیاری امکانات دیگر

دانلود کاتالوگ الکترونیکی سیستم جامع انتظامات - دژبان

 

امکانات سیستم دژبان در دو حوزه حراست و حفاظت فیزیکی ( انتظامات ) دسته بندی شده که ذیلاً تشریح می گردند:

امکانات نرم افزار در حوزه حراست :      

*کنترل حراست :
· تخلفات و جرایم :
ثبت تخلف پرسنل سازمانی و پیمانکار و همچنین تخلف خودروها با امکان در نظر گرفتن جریمه نقدی برای هر تخلف و آرشیو تخلفات .
· صورتجلسه حوادث :
ثبت کلیه اطلاعات حوادث رخ داده و صدور برگه صورتجلسه حوادث و آرشیو اطلاعات حوادث .
· ثبت مصرف مواد مخدر و آزمایشات مربوطه :
ورود اطلاعات آزمایشات مواد مخدر بعمل آمده از پرسنل سازمانی و پیمانکار و آرشیو اطلاعات .
· سفرهای خارجی پرسنل :
ثبت اطلاعات سفرهای خارجی پرسنل .
· ثبت گزارشات جلوگیری از سرقت :
ثبت بازدید های بعمل آمده از ساختمانها و امکان چاپ گزارش جهت ارسال به مبادی ذیربط جهت رفع نواقص مشاهده شده .
· فهرست وسایل تحویلی به پرسنل حراست :
ثبت کلیه وسایل تحویل شده به پرسنل حراست .
· ثبت رویدادها :
ورود اطلاعات کلیه رویدادها مانند ، نزاع ، درگیری ، سرقت و ... و امکان چاپ گزارشات مربوطه .
· پرسنل ممنوع الخروج:
ورود اطلاعات پرسنل ممنوع الخروج و امکان رویت همزمان اطلاعات ، توسط نگهبانی درب خروج .
· امکان اتصال به گیت کنترل تردد:
این سامانه امکان اتصال به گیت کنترل تردد و استخراج داده ها از آن را دارد
 
*اتباع بیگانه :
· ثبت اطلاعات اتباع بیگانه ممنوع الورود :
ثبت اطلاعات اتباع بیگانه ممنوع الورود و ارائه آلارم در زمان ثبت اطلاعات ایشان جهت جلوگیری از تردد نامبردگان .
· ثبت مشخصات اتباع بیگانه و برنامه بازدید آنها :
ورود کلیه مشخصات فردی و گذرنامه ای اتباع بیگانه به صورت فارسی و لاتین و امکان تعریف برنامه بازدید ایشان .
· ثبت تردد اتباع بیگانه بهمراه صدور کارت تردد :
ثبت تردد و عکسبرداری از اتباع بیگانه در هنگام ورود و خروج و همچنین صدور برگه تردد به همـراه لیست بازدید روزانه ایشان .
*مانیتورینگ :
· ثبت و تعریف گزارش خرابی تجهیزات مانیتورینگ .
· ثبت گزارش فعالیتهای انجام شده توسط واحد مانیتورینگ.
·جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت.
*صدور مجوز :
·فرم صدور مجوز خروج کالا .
·فرم صدور مجوز تردد خودرو و صدور برگه تردد خودرو .
* ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار :
· ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار بهمراه مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره .
·ورود اطلاعات قراردادهای شرکتهای پیمانکار .
·ثبت اطلاعات پرسنل شرکتهای پیمانکار و صدور کارت تردد .
·ثبت اطلاعات خودروهای شرکتهای پیمانکار و ورود اطلاعات رانندگان آنها و صدور کارت تردد .
·ثبت اطلاعات دستگاهها و ماشین آلات شرکتهای پیمانکار  .
· ثبت ورود و خروج کالاهای پیمانکاران و گزارشات مربوطه .
*ثبت و کنترل ترددهای خاص :
·ثبت تردد قطار و واگنهای باری .
·ثبت تردد کشتی ها در اسکله .
·ثبت اطلاعات تکمیلی کشتی ها شامل :
-ثبت اطلاعات اتباع بیگانه که از کشتی خارج می شوند .
-ورود اطلاعات آبگیری شناورها .
-ثبت اطلاعات عمومی و امنیتی کشتی ها  .
                                                                  

قابلیتهای نرم افزار در حوزه حفاظت فیزیکی ( انتظامات ) و ارباب رجوع :

*ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع :
· جهت نظم بخشیدن به شیفتهای نگهبانی لازم است توسط مسئول شیفت لوح نگهبانی آماده شده و به هر یک از نگهبانان یک نسخه تحویل گردد تا ایشان دقیقا ً از زمان حضور و محل پست نگهبانی خودمطلع باشند و همچنین جهت اطلاع مسئولین حراست از عملکرد و اتفاقاتی که در هـر شیفت روی می دهد لازم است تا دفتـری تحت عنوان دفتر ثبت وقایع توســط پرسنل نگــهبانی و یا مسئول شیفت تکمیل و نگهداری شود ، سیستم جامع انتظـامات با امکـان تنظیــم لوح نگهبانی و تنظیم دفتر ثبت وقایع میتواند کمک شایانی در این راستا نماید .

*ثبت ورود و خروج کلیه ارباب رجوع ها ( کنترل تردد مراجعین ) ، رزرو ارباب رجوع و صدور برگه میهمان با امکان شناسایی ارباب رجوع از طریق تکنولوژی تشخیص چهره ، عکسبرداری و الصاق عکس ارباب رجوع برروی برگه ملاقات:

·ثبت ورود میهمان (ارباب رجوع ، مراجعین) : در این سیستم هنگام مراجـعه ارباب رجوع و مراجعین جهت ملاقات با یکی از پرسنل ، ابتــدا اطلاعات فرد ملاقات شونده انتخاب شده و شماره تلفنهای داخلی ملاقــات شونده نمایش داده می شود ،
نگهبان ضمن تماس ، هماهنگی لازم را جهت ورود ارباب رجوع انجام داده ، سپس ضمــن اخذ کارت شناسایی از ارباب رجوع (مراجعه کننده ) و ورود اطلاعات فردی وی در داخل نرم افزار اقدام به عکسبرداری نامحسوس از ایشان نموده و برگه ملاقات ارباب رجوع را صادر و تحویل نامبرده می نماید .


 
 

·مراجعه مجدد ارباب رجوع : با مراجعه مجدد ارباب رجوع ( مراجعین ) و حضور ایشان در معرض دید دوربین ، سیستم تشخیص چهره فعال شده و با درصد خطای کم اقدام به شناسایی ارباب رجوع نموده و اطلاعــات فردی و اطلاعات آخرین مراجعه ارباب رجوع را در اختیار کاربر انتظامات قرار می دهد .
     
·رزرو ارباب رجوع : واحد های شرکت می توانند در صورت دعوت از شخص خاصی به عنوان ارباب رجوع، مشخصات وی را داخل سیستم وارد نموده و ورود ارباب رجوع را توسط نرم افزار رزرو نمایند و از این طریق نگهبان در جریان مراجعه ارباب رجوع های خاص قرار گرفته و هنگام مراجعه ، ارباب رجوع را با احترام راهنمایی می نماید.
*امکان خوش آمد گویی به ارباب رجوع و امکان اخذ تائیدیه از ملاقات شونده :
· خوش آمد گویی به ارباب رجوع : با قرار دادن یک کامپیوتر جداگانه و نصب مانیتور آن بر روی دیوار و فعال کردن قابلیت خوش آمدگویی ، تصویر مراجعین، نام و عبارت "آقای/ خانم ................ ورود شما را به شرکت ..... خیر مقدم عرض می نمائیم " بر روی مانیتور برای مدت کوتاهی نمایش داده می شود .

·اخذ تائیدیه ملاقات ارباب رجوع ( مراجعین ) و میزبان : زمانیکه ارباب رجوع به ملاقات فرد ملاقــات شونده می رود این امکـان وجود دارد که ملاقات شونده در رایانه خود ، مشخصات ارباب رجوع را مشاهده نموده و مراجعــه وی را به دفتر خود تائید نماید ، در این حالت نگهبان می تواند از ملاقات ارباب رجوع و میزبان اطمینان حاصل نماید .

-امکان مشاهده امضاء ملاقات شونده و تطبیق آن با امضاء روی برگه ملاقات :این قابلیت در هنگـام خروج ارباب رجوع امکــان مشاهده امضاء پرسنل و تطبیق آن با امضــای روی برگه ملاقات ارباب رجوع را در سیستم کنترل ترد مراجعین برای نگهبان فراهم می نماید.
* ثبت و کنترل ورود و خروج پرسنلی که با توجه به موقعیت شغلی از سیستم حضور و غیاب ثبت استفاده نمی کنند :
· برخی از پرسنل شرکت با توجه به جایگاه سازمانی خود از سیستم ســاعت زنی استفـاده نمی کنند ولی تردد ایشان توسط پرسنل نگهبانی ثبت و ضبط می شود ، با استفاده از سیستم دژبان نگهبان می تواند
اینگونه تردد ها را داخل سیستم ثبت نموده و گزارشات متنوعی را از سیستم استخراج نماید.

از دیگر محصولات شرکت نیز می توان به سیستم های زیر اشاره کرد :
- نرم افزار پخش مویرگی
- نرم افزار پلاک خوان
-سیستم گشت و نگهبانی
- گیت کنترل تردد

 

* ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه کالاهای امانی (شخصی، سازمانی) بهمراه هشدارهای دوره ای برای برگشت آنها:

 
· خروج کالاهای امانی از شرکت :
-   بعضاً لازم است تا برخی از اموال شرکت جهت تعمیر و ... از شرکت خارج شوند در اینـگـونه موارد ، اپراتور مشخصات کالاهایی را که قرار است از شرکت خارج شوند را به همراه شماره مجوز خروج و ... در سیستم ثبت نموده و مهلتی را برای بازگشت کالا مشخص می نماید ، اگر کالای یاد شده در زمان مقرر به شرکت عودت نشد سیستم آلارمهای لازم را جهت اطلاع رسانی عودت کالا به مسئول نگهبانی یا حراست اعلام می نماید .
· ورود کالاهای شخصی :
-   در تمامی شرکتها ممکن است پرسنل شرکت ، کالای شخصی خود را وارد شرکت کنند و در زمان دیگری آنرا از شرکت خارج نمایند ، نرم افزار دژبان این امکان را فراهم می آورد که مشخصــات
کالای یاد شده در سیستم ثبت شود و یک فرم چاپ شده حاوی اطلاعات کالا به فرد مـورد نظرتحویل گردد ، تا زمان خروج کالا نگهبان بتواند مشخصات کالایی که قرار است خارج شود را با مشخصات کالای وارد شده تطبیق دهد .
*  ثبت و کنترل ورود و خروج کالاها و ارائه ابزار لازم جهت کنترل محموله توسط انتظامات :
·  کالاهایی که توسط خودروهای باری وارد شرکت شده و یا از شرکت خارج می شوند همــــراه با مشخصات خودروی حمل کننده در سیستم ثبت شده تا در زمان بروز مغایرت در ورود و خروج کالاها مورد استفاده قرار گیرند .
 

* گزارشهای متنوع و جامع از کلیه اطلاعات ثبت شده:

· نرم افزار دژبان برای کلیه فرآیندهای یاد شده فوق امکان گزارش گیری های پویا و خروجی اکسل را فراهممی آورد .
* در این سیستم امکانات دیگری نیز مانند :
·  مدیریت آرشیو الکترونیکی اسناد و گزارشات مربوطه .
· ورود و خروج مواد اولیه ، محصولات و کالاهای خریداری شده .
· مدیریت باسکول و امکانات کامل مربوط به توزین خودروهای باری و گزارشات کامل .
- موتور نمودار ساز جهت بهره برداری از اطلاعات ثبت شده .
- تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف.
- سیستم دژبان علاوه بر امکان اجرای تحت شبکه و فراهم آوردن امنیت بالا کاربری ساده ای را دارا می باشد .
و چندین امکان کاربردی دیگر وجود دارد .
*  حداقل نیازمندیهای سخت افزاری جهت نصب و راه اندازی :
·   یک دستگاه رایانه ، یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه دوربین .
*مشخصات فنی :
· Develop : Delphi 2009
· Data Base : SQL Server 2008 R2

بررسی امکانات سیستم جامع حراست و انتظامات و سیستم مراجعین


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم کنترل تردد مراجعین با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید .