غرفه شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر

در نمایشگاه امنیت در صنعت نفت به روایت تصویر