غرفه شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر

در نمایشگاه امنیت پایدار در صنعت نفت سال 1393 به روایت تصویر

گیت کنترل تردد

بازدید ریاست محترم سازمان حراست وزارت نفت از غرفه شرکت پیام گستر

 

غرفه شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر