دریافت گواهی بین المللی ISO 10002 گواهینامه رضایت مندی و رسیدگی به شکایات
مشتریان توسط شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر

ISO 10002 چار چوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان می باشد، این استاندارد راهنمایی است در خصوص برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید.

ISO 10002  برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ،وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.
ISO 10002  مفاد قرارداد، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در مسیر مشخصی در جهت رضایت مشتریان حرکت می دهد.