دریافت گواهی سطح بلوغ امنیتی محصول 

با تلاش کادر فنی شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر امکان استفاده از نشان کیفیت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک پس از گذراندن تست ها و آزمایشات بر روی سیستم جامع انتظامات و حراست و کسب سطح تضمین EAL 1 فراهم شده است.
تست های انجام گرفته مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC/ISIRI15408 است که با تازگی توسط کارشناسان مرکز تحفیفات صنایع انفورماتیک، بومی سازی شده است.
گفتنی است استاندارد ISO/IEC/ISIRI15408از سه بخش مفاهیم، الزامات امنیتی و الزامات تضمین امنیت تشکیل شده است.
متدولوژی مورد استفاده در اجرای آزمون های این استاندارد، متدولوژی CEM است و الزامات امنیتی مورد نیاز هر یک از محصولات فناوری اطلاعات با توجه به اهداف امنیتی مورد نیاز هر محصول و نیز با توجه به تهدیدات و آسیب پذیری های هر هدف امنیتی، شناسایی شده و آزمون های امنیتی بر اساس آنها انجام می شود.