مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تیرماه سال 1384 براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت می نماید.
شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر مجوز فعالیت خود را از سازمان یاد شده اخذ نموده است.