ماموریت شرکت
- مکانیزه کردن و تسهیل فرآیندهای کنترل تردد در سازمان ها
- ارتقای فرآیندهای امنیتی در حوزه های کنترل تردد و اتوماسیون حراست و انتظامات و ارائه محصولات متنوع
- ارتقا و بهبود مستمر محصولات قدیمی و تمرکز بر روی تولید محصولات جدید و بروز در حوزه های کنترل تردد و اتوماسیون حراست و انتظامات
- حضور فعال در بازارهای داخلی و  دیدن افق های صادرات محصولات  به کشورهای همسایه
- ارتقای فنی محصولات شرکت جهت تطبیق با تکنولوژی های روز صنعت نرم افزاری و سخت افزاری
- ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و جلب رضایتمندی مشتریان از طریق آموزش و ارتقاء مهارتهای مدیریتی و کاربری مدیران و کارکنان