پروانه بهره برداری صنعتی صادره از وزارت صنعت ، معدن و تجارت